slam-jordforbedring

Trygt å spise grønnsaker som er dyrka på slam

Konsum av mat (inkludert drikkevann) som er dyrket i jord tilsatt avløpsslam utgjør ikke noen stor helserisiko.

Publisert

Ingen fare forbundet med å spise gulrøtter dyrka på avløpsslam.

Foto: colourbox.com

Slik lyder konklusjonen på den risikovurderingen Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort på oppdrag for Mattilsynet. For første gang er det i Norge foretatt en omfattende risikovurdering av avløpsslam som jordforbedringsmiddel.

Hva med bønder som spiser egne grønnsaker?

Det er imidlertid mulig at folk som kun spiser grønnsaker dyrket på slamført jord får i seg mer kadmium og kobber enn de estimerte tolerable inntaksverdiene. Men sannsynligheten for et slik scenario, for eksempel der bønder bare spiser egenproduserte grønnsaker, er ikke vurdert i denne risikovurderingen. Merk at ifølge regelverket kan du ikke dyrke grønnsaker, bær og poteter på slamført jord de første tre årene etter slambehandling.

Kadium og kvikksølv under oppsikt

Modellen som er brukt til å beregne jordkonsentrasjoner indikerer at duvil kunne se en økning av metallene kadmium og kvikksølv i tillegg til kobber og sink ved bruk av avløpsslam over tid. Det anbefales derfor at konsentrasjonene av disse metallene i avløpsslam overvåkes. Videre anbefales kontinuerlig arbeid med å redusere innholdet av disse metallene i avløpsslam.

Brytes raskt ned

VKM anser at bruk av avløpsslam medfører liten risiko for jordøkosystemet. Oktylfenol, nonylfenol og linære alkylbenzenesulfonater (LAS) er de eneste forurensende stoffene i denne risikovurderingen som er estimert til å nå konsentrasjoner som overskrider estimerte ikke-effektnivåer for jord. Disse stoffene brytes raskt ned i jord, og de høyeste konsentrasjonene nås rett etter hver tilførsel av avløpsslam. Imidlertid er konsentrasjonene usikre, tilgjengelighet av forekomstdata for oktylfenol, nonylfenol og LAS i norsk avløpsslam er begrenset og det finnes lite informasjon om effektene av disse stoffene i jord.

12 stoffer under lupa

Vitenskapskomiteen for mattrygghet ble av Mattilsynet bedt om å risikovurdere i alt tolv eksponeringssveier for 7 uorganiske stoffer (kadmium, bly, kvikksølv, nikkel, sink, kobber og krom), organiske stoffer (ftalater, oktylfenoler- og oktylfenoletoksylater, nonylfenoler og nonylfenoletoksylater, linære alkylbenzensulfonater (LAS), polyklorinerte bifenyler (PCB) og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)) i tillegg til legemidler.

For mer informasjon kan du kontakte

Gunnar Sundstøl Eriksen

Leder av ad hoc-gruppen og medlem av VKMs Faggruppe 5 som har utført risikovurderingen

Tlf. 23 21 62 24

Mobil 938 08 479

Powered by Labrador CMS